ข้อมูลทั่วไป
      แผนที่อบต.
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
       คณะผู้บริหารและสมาชิก
      ส่วนการศึกษาฯ
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภาอบต.
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่าง
       การดำเนินงานของอบต.
      แผนการดำเนินงาน ปี 2554
      แผนการดำเนินงาน ปี 2553
      แผนพัฒนาสามปี 2555 - 2557
      แผนพัฒนาสามปี 2554 - 2556
      แผนพัฒนาสามปี 2553
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
       ข้อมูลสำหรับประชาชน
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      ส่วนสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
       กฏและระเบียบต่างๆ
      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
      พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
       ประมวลจริยธรรม
      ประมวลจริยธรรม
       สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
     ร้องเรียน-ร้องทุกข์
      เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน ] 
      

                               

                             สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
          สภาพทั่วไป
     ลักษณะที่ตั้ง/อาณาเขตการปกครอง
      องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูงจัดตั้งเป็นองค์การบริหารส่วนตำบ ล ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่  19  มกราคม  2539  มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่  76/2  หมู่  3  ถนนพิษณุโลก-แควน้อย  ตำบล  มะขามสูง  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก
ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองพิษณุโลก ระยะทางประมาณ 12 กิโลเมตร
มีอาณาเขต   1.ทิศเหนือติดกับตำบลท้อแท้ อ.วัดโบสถ์ และตำบลหอกลอง  อ.พรหมพิราม 
    2.ทิศตะวันตกติดกับแม่น้ำแควน้อย
    3.ทิศตะวันออกติดกับตำบลบ้านป่า
    4.ทิศใต้ติดกับตำบลปากโทก และตำบลหัวรอ
     พื้นที่ทั้งหมด ประมาณ 36.33 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 19,570 ไร่  มีพื้นที่การเกษตร จำนวน
11,618 ไร่  แบ่งเป็นทำนา 11,136 ไร่  พืชไร่ 275 ไร่  และไม้ผล  295  ไร่  แบ่งการปกครองเป็น  10  หมู่บ้าน

 
   หมู่  1 บ้านทองหลาง
   หมู่  2 บ้านทองหลาง
   หมู่  3 บ้านวังแร่
   หมู่  4 บ้านมะขามสูง
   หมู่  5 บ้านมะขามสูง
   หมู่  6 บ้านท่าพร้าว
   หมู่  7 บ้านหัววังกร่าง
   หมู่  8 บ้านแหลมซ่าน
   หมู่  9 บ้านละมุ
   หมู่  10 บ้านแควน้อย


     จำนวนประชากรในพื้นที่ ทั้งสิ้น 5,494 คน  แยกเป็น
  -ชาย  2,674 คน 
  -หญิง 2,920 คน
   จำนวนครัวเรือน     2,240  ครัวเรือน
     

     (ข้อมูลสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง เมษายน 2557)
             

หมู่ที่

ชาย(คน)

หญิง(คน)

รวม(คน)

ครัวเรือน

หมู่  1

ชาย  280  คน

หญิง  314  คน

รวม  594  คน

               225

หมู่  2

ชาย  189  คน

หญิง  240  คน

รวม  429  คน

155

หมู่  3

ชาย  258  คน

หญิง  322  คน

รวม  580 คน

238

หมู่  4

ชาย  231  คน

หญิง  237  คน

รวม  468  คน

297

หมู่  5

ชาย  200  คน

หญิง  239  คน

รวม  439  คน

182

หมู่  6

ชาย  263  คน

หญิง  256  คน

รวม  519  คน

207

หมู่  7

ชาย  338  คน

หญิง  358  คน

รวม  696  คน

 260

หมู่  8

ชาย  373  คน

หญิง  370  คน

รวม  743 คน

278

หมู่  9

ชาย  294  คน

หญิง  305  คน

รวม  599 คน

176

  หมู่  10

ชาย  248  คน

หญิง  279  คน

รวม  527 คน

222

               สภาพภูมิประเทศและลักษณะสังคม
      สภาพภูมิประเทศ  ตั้งอยู่ทางภาคเหนือตอนล่าง พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มริมฝั่ง
แม่น้ำแควน้อยและที่ดอน  มีโอกาสน้ำท่วมในฤดูฝน พื้นที่ทำการเกษตรอยู่ในเขตศูนย์สูบน้ำด้วย-
พลังไฟฟ้า พื้นที่บางส่วนคลองสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไม่มี  ใช้น้ำจากน้ำฝนธรรมชาติ และแหล่งน้ำอื่น เช่น
บึง และ ลำคลอง ต่างๆเป็นต้น
  ลักษณะภูมิอากาศ  แบ่งเป็น  3  ฤดู
  ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่ กุมภาพันธ์ – เมษายน
  ฤดูฝน  เริ่มตั้งแต่ พฤษภาคม – ตุลาคม
  ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่ พฤศจิกายน – มกราคม
  การตั้งถิ่นฐาน  การตั้งถิ่นฐานของประชาชนส่วนใหญ่  จะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยและฝั่ง  ถนนพิษณุโลก-แคว บริเวณแหล่งน้ำสำคัญๆของตำบล เช่น บึงละมุ คลองยาง คลองศรีวิชัย  การกระจายตัวของประชาชนขยายตัวออกสู่เส้นทาง  คมนาคมสายสำคัญๆ ที่ใช้ติดต่อกับชุมชนใกล้เคียง


          การประกอบอาชีพ  ส่วนใหญ่ประชาชนจะประกอบอาชีพ  ด้านเกษตรกรรม  อาชีพ
นอกภาคเกษตรกรรมที่สำคัญ  ได้แก่  อาชีพรับจ้างทั่วไป  รับราชการ  การค้าขาย  
  เศรษฐกิจส่วนรวมของ อบต.  สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง เป็นการเกษตรกรรม ที่ปลูกข้าวเป็นหลัก พืชอื่นๆเช่น ถั่วลิสง ข้าวโพด การเลี้ยงสัตว์ เช่น โค  สุกร  ไก่ เป็นต้น  ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม  มีการรวมกลุ่มของแม่บ้านในกลุ่มสมุนไพรแปรรูปต่างๆ     กลุ่มแม่บ้านปลาส้ม  กองทุนต่างๆในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มออมทรัพย์ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เป็นต้น 


         การสาธารณสุข  สถานบริการทางด้านสาธารณสุขของรัฐบาล  ในเขตตำบลมะขามสูง 
มี 2  แห่ง  คือ  สถานีอนามัยตำบลมะขามสูง  ตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านทองหลาง ตำบลมะขามสูงและ 
ศูนย์อนามัยที่  9  พิษณุโลกให้บริการได้   30  เตียง
2.2  โครงสร้างพื้นฐาน

       การคมนาคม  การคมนาคมเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบล  ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน  ความสะดวกรวดเร็วของการ
คมนาคมขนส่งจะทำให้เกิดความคล่องตัวในการผลิตและจำหน่าย  โดยแบ่งเป็น


    ด้านคมนาคม
ที่ ประเภท ระยะทางรวม
(กม.) สภาพการใช้ประโยชน์
   ใช้การได้ดี (กม.) ชำรุด (กม.)


     ไฟฟ้า  การให้บริการไฟฟ้าในเขต ตำบลมะขามสูง  ดำเนินการโดยไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
โดยจำนวนครัวเรือนที่มีไฟฟ้าใช้คิดเป็นร้อยละ 97.91 ของทั้งหมด และองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูงจัดให้มีการบริการไฟฟ้า แสงสว่างสาธารณะ ซึ่งจัดให้บริการบริเวณเส้นทางที่สำคัญ ๆ 
    การสื่อสาร  การสื่อสารภายในชุมชนประกอบด้วย   การไปรษณีย์โทรเลข(ไปรษณีย์ชนบท)  โทรศัพท์  และหอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  ซึ่งมีรายละเอียด  ดังนี้
      - การไปรษณีย์โทรเลข(ไปรษณีย์ชนบท)   มีที่ทำการตั้งอยู่ใน  หมู่ที่ 2 ตำบลมะขามสูง
       - โทรศัพท์  มีโทรศัพท์บ้าน/โทรศัพท์เคลื่อนที่ และมีการติดตั้งบริการโทรศัพท์ทางไกลสาธารณะ   ในหลายจุดของตำบล
       - หอกระจายข่าว/เสียงตามสาย  จำนวน  10  แห่ง


       การประปา  ปัจจุบันในเขตตำบลมะขามสูง  มีการบริการน้ำประปาส่วนภูมิภาค
โดยการประปาส่วนภูมิภาคและประปาของหมู่บ้านต่างๆ


    การใช้ประโยชน์ในที่ดิน
               ที่ดินประเภทที่อยู่อาศัย  ย่านพักอาศัยของชุมชน  ประชาชนส่วนใหญ่ 
จะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยและฝั่ง ถนนพิษณุโลก-แควน้อย และบริเวณแหล่งน้ำสำคัญๆของตำบล เช่น บึงละมุ คลองยาง คลองศรีวิชัย  การกระจายตัวของประชาชนขยายตัวออกสู่เส้นทางคมนาคม สายสำคัญๆ ที่ใช้ติดต่อกับชุมชนใกล้เคียง  ซึ่งมีลักษณะชุมชนเป็นชุมชนกึ่งชนบทกึ่งเมือง
   ที่ดินประเภทพาณิชยกรรม  ชุมชนตำบลมะขามสูง  เป็นชุมชนกึ่งชนบท
กึ่งเมือง  ซึ่งย่านพาณิชยกรรมจะเกาะกลุ่มอยู่บริเวณศูนย์อนามัยที่ 9  พิษณุโลก  หมู่ที่ 4 และตลาดสดเช้าในตลาดแควน้อย  หมู่ที่ 10 ซึ่งลักษณะการค้าส่วนใหญ่  เป็นการค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้า ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ มีหน่วยธุรกิจคือโรงแรม (มะขามสูงแลนด์ปาร์ควิว) 1 แห่ง และท่าข้าว 1 แห่ง


        ที่ดินประเภทอุตสาหกรรม  ที่ดินประเภทนี้ส่วนใหญ่จะตั้งอยู่ในเขตถนน
เส้นทางต่างๆในลักษณะอุตสาหกรรมขนาดเล็ก-กลาง  เช่น  โรงอิฐแดง  ท่าข้าว  อุตสาหกรรมการเกษตรในครัวเรือนของแม่บ้านในการแปรรูปผลผลิตต่าง ๆ


      ที่ดินประเภทเกษตรกรรม  มีพื้นที่การเกษตร จำนวน 11,618 ไร่ แบ่งเป็นทำนา 11,136 ไร่  พืชไร่ 275 ไร่  และไม้ผล  295  ไร่  เป็นพื้นที่ส่วนใหญ่มีอยู่โดยรอบชุมชนโดยใช้
พื้นที่เพื่อทำการเกษตรกรรมเป็นปลูกข้าว  ถั่วลิสง  เลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนใหญ่


      การผลิตพืช
  -การทำนาปลูกข้าว ร้อยละ 95.85 ของพื้นที่การเกษตร  ทำการปลูกข้าว  ดังนี้
  1.  พันธุ์สุพรรณบุรี 1 ร้อยละ 30
  2.  พันธุ์พิษณุโลก 2 ร้อยละ 40
  3.  พันธุ์ชัยนาท 1 ร้อยละ 10
  4.  พันธุ์เหลืองประทิวและข้าวพื้นเมืองขึ้นน้ำ  ร้อยละ  10
  5.  พันธุ์อื่นๆ  ร้อยละ  10
อัตราการใช้เมล็ดพันธุ์  30  กิโลกรัมต่อไร่  ศัตรูข้าวที่สำคัญคือ หอยเชอรี่
  -  การปลูกพืชไร่  ชนิดที่ปลูก  ได้แก่  ถั่วลิสง  โดยจะทำการปลูกหลังจากฤดูการทำนาปี
คือ ช่วงปลายฤดูฝน กลางเดือนพฤศจิกายน
  -  การปลูกไม้ผล  ปลูกบริเวณที่ว่างในเขตของที่อยู่อาศัย การปลูกลักษณะเป็นสวนมี
จำนวนน้อย


  การผลิตสัตว์
  -  การเลี้ยงสัตว์ส่วนใหญ่เป็นไก่พื้นเมือง สุกร เลี้ยงเพื่อบริโภคภายในครัวเรือน และจำหน่ายบางส่วน
  -  การเลี้ยงปลา มีปลากินพืช และปลากินเนื้อ เช่น ปลาดุก


       แหล่งน้ำธรรมชาติ
    1.แม่น้ำแควน้อย
    2.ลำห้วย/คลอง  จำนวน 7 สาย
    -คลองห้วยคด  ยาว 2,400 เมตร
    -คลองยาง  ยาว 3,900 เมตร
    -คลองตาฟื้น  ยาว 70 เมตร
    -คลองศรีวิชัย  ยาว 6,000 เมตร
    -คลองหางกา  ยาว 2,778 เมตร
    -คลองหนองโรง  ยาว 1,500 เมตร
    -คลองสระโคล่  ยาว 1,400 เมตร
     บึง,  หนองและอื่นๆ จำนวน 8  แห่ง
   -บึงฟ้าลั่น  58 ไร่  3  งาน  46  ตารางวา
   -บึงฟ้าลั่นน้อย  14 ไร่  92  ตารางวา
   -บึงละมุ   166 ไร่
   -บึงชะลวด  5   ไร่
   -บึงตาโปน  87 ไร่
   -บึงตามา  203 ไร่
   -บึงคล้า   5 ไร่
   -บึงบัว   22 ไร่


      ที่ดินประเภทสถาบันการศึกษา  สถาบันการศึกษาภายในชุมชนเป็นของ
ภาครัฐบาล  มีจำนวน  6  แห่ง  ที่บริการระดับประถมศึกษา  4 แห่ง  ระดับมัธยมศึกษา  2  แห่ง
การศึกษาพิเศษ  1  แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง 1 แห่ง
          ที่ดินประเภทสถาบันศาสนา  มีสถาบันศาสนาภายในชุมชนเป็นวัด  3  แห่ง 
โบสถ์คริสต์  1  แห่ง


           ที่ดินประเภทสถาบันราชการและสาธารณูปโภค  และสาธารณูปการ  
ศูนย์ราชการของชุมชนประกอบด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง  สถานีอนามัยตำบล โรงเรียนระดับประถม 4 แห่ง  โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย  โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูล  สำนักงานพลังงานภูมิภาคที่ 9  สำนักงานพัฒนาและส่งเสริมพลังงานภูมิภาคที่  3 ศูนย์อนามัยที่  9  พิษณุโลก  หน่วยบริการประชาชนตำบล


      ด้านการเมืองการบริหาร
        โครงสร้างและอำนาจหน้าที่      ในการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง  ประกอบด้วย  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รองนายกฯ  2 คน  เลขานุการนายกฯ 
1  คน    ประธานสภา  รองประธานสภา  เลขานุการสภา  และสมาชิกสภา อบต.อีก   17  คน  เป็น
องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดกลาง  ประกอบด้วยส่วนต่างๆ  จำนวน  3  ส่วน  ดังนี้


     (1) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล   
   -งานบริหารงานทั่วไป 
   -งานนโยบายและแผน   
   -งานกฎหมายและคดี
   -งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  
   -งานกิจการสภา 
   -งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
   -งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


      (2) ส่วนการคลัง
       -งานการเงิน                                                                                                                                  - งานบัญชี                                                                                                                                  -งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้                                                                                                              -งานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ

     (3) ส่วนโยธา
       -งานก่อสร้าง    
       -งานออกแบบและควบคุมอาคาร
       -งานผังเมือง     
       -งานประสานสาธารณูปโภค
       -งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


  

 


 

  

    ทำรายการเมื่อ: 29-สค.-07at 06:32
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-299037  Email : info@makhamsoong.go.th

Copyright 2014.makhamsoong.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.