ข้อมูลทั่วไป
      แผนที่อบต.
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      กองสวัสดิการสังคม
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      คณะผู้บริหาร อบต.มะขามสูง
      สมาชิกสภาอบต.มะขามสูง
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมะขามสูง
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่างโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่างโยธา
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
      พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      ประมวลจริยธรรม
      ประมวลจริยธรรม
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 

[ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ] 
       Cryข้อบัญญัติลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ อบต.มะขามสูง 34D_ข้อบัญญัติลดภาษีบำรุงท้องที่.doc
    ทำรายการเมื่อ: 01-กพ.-13at 14:46
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-299037  Email : info@makhamsoong.go.th

Copyright 2014.makhamsoong.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง  โทรศัพท์ 055-299037 ต่อ 16
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง โทรศัพท์ 055-299037 ต่อ 14
สำนักปลัด  โทรศัพท์ 055-299037 ต่อ 11
กองคลัง  โทรศัพท์ 055-299037 ต่อ 12
กองสวัสดิการสังคม,กองการศึกษาฯ,กองช่าง  โทรศัพท์ 055-299037 ต่อ 13

                  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยติดต่อ โทร 088-438-9045 (ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง)