ข้อมูลทั่วไป
      แผนที่อบต.
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      อำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      กองสวัสดิการสังคม
      กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      คณะผู้บริหาร อบต.มะขามสูง
      สมาชิกสภาอบต.มะขามสูง
      กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลมะขามสูง
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่างโยธา
      การดำเนินงานของอบต.
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      สำนักงานปลัด
      กองคลัง
      กองช่างโยธา
      กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
      ส่วนสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม
      กองสวัสดิการสังคม
      ส่วนวิชาการและแผนงาน
      กฏและระเบียบต่างๆ
      งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้
      พรบ.บริหารงานบุคคลท้องถิ่น
      พระราชบัญญัติ
      กฎระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      ประมวลจริยธรรม
      ประมวลจริยธรรม
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์
     เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
 [ ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด(พ.ศ.2554) ] 
       ตารางเทียบขั้นเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด(พ.ศ.2554)บัญชีเงินเดือนแบบขั้นบันได อปท.ใหม่ล่าสุด พ.ศ.2554.pdf
   ทำรายการเมื่อ: 06-ตค.-11at 10:14
ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการบริโภคพืชผักปลอดสารพิษ ประจำปี 2559   [ 8/9/2559 13:30:17 ]
ข่าวสารน่ารู้เกี่ยวกับหลักในการป้องกันภัยต่างๆที่เกิดขึ้น   [ 14/6/2559 11:14:26 ]
ประชาสัมพันธ์การรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ เดือน ตุลาคม 2558   [ 31/5/2559 13:28:30 ]
ประชาสัมพันธ์งานพัฒนาจัดเก็บรายได้ ประจำปี 2558   [ 18/5/2559 11:31:41 ]
ประกาศกำหนดการออกประชุมประชาคม   [ 3/2/2559 10:34:04 ]
สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านแหลมซ่าน ต.มะขามสูง อ.เมือง จ.พิษณุโลก   [ 1/2/2559 10:31:27 ]
รายงานผลการปฏิบัติราชการ 58   [ 6/1/2559 9:31:55 ]
     
 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
อำเภอเมืองพิษณุโลก  จังหวัดพิษณุโลก
โทรศัพท์ 055-299037  Email : info@makhamsoong.go.th

Copyright 2014.makhamsoong.go.th All rights reserved. Powered by IPN Engineer Co.,Ltd.เบอร์โทรศัพท์ภายในสำนักงาน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง  โทรศัพท์ 055-299037 ต่อ 16
เลขานุการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง โทรศัพท์ 055-299037 ต่อ 14
สำนักปลัด  โทรศัพท์ 055-299037 ต่อ 11
กองคลัง  โทรศัพท์ 055-299037 ต่อ 12
กองสวัสดิการสังคม,กองการศึกษาฯ,กองช่าง  โทรศัพท์ 055-299037 ต่อ 13

                  งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัยติดต่อ โทร 088-438-9045 (ติดต่อได้ 24 ชั่วโมง)