กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
 
 
 


     
 
ขอให้สำรวจค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว949 ลว 8 ก.พ. 62  [ 8 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 205 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตร  [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
ซักซ้อมการประกาศรายชื่อผู้ป่วยเอดส์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว2582 ลว 22 เม.ย. 62 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
การสำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดเป็นพื้นที่คุ้มครองสมุนไพร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2612 ลว 22 เม.ย. 62 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 9 
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาจรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2607 ลว 22 เม.ย. 2562  [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 20 
เตรียมความพร้อมการใช้ระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอฝบรับรองการก่อสร้างอิดล็คทรอนิกส์ ที่ พล 0023.4/ว2609 ลว 22 เม.ย. 62  [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 25 
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2611 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 26 
ขอความอนุเคราะห์รวบรวมข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบอาคารตามมาตรา 32 ทวิ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2562 เพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ที่ พล 0023.4/ว 2584 ลว. 22 เม.ย 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form ที [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 30 
คู่มือปฏิบัติงานการควบคุมคุณภาพและการับรองมาตรฐานวัสดุสำหรับงานก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2583 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 2581 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
การส่งเสริมการใช้ยางพาราเป็นวัสดุสำคัญในการก่อสร้าง/ปรับปรุง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2580 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 22 
หารือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว216 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
การคัดเลือกสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินการด้านการป้องกันเฝ้าระวังและแก้ไขปัญหายาเสพติดดีเด่น ปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว2585 ลว 22 เม.ย. 62 [ 22 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 18 
แนวทางการดำเนินโครงการกำจัดขยะมูลฝอยเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 2529 ลว 18 เม.ย. 62 [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 40 
หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์การปฏิบัติการบริหารจัดการความเสี่ยง สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจประจำปี 2562 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ที่ พล0023.5/ว2402 ลว 11 เม.ย.2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 133 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2562 เดือน ม.ค.-ก.พ. 62 ที่ พล 0023.5/ว212 ลว 17 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 92 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ไตรมาสที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว2476 ลว 17 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 80 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 ที่ ที่ พล 0023.5/ว 2390 ลว 11 เม.ย. 2562  [ 18 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 63 
 
 
ขอส่งข้อมูลและขอความอนุเคราะห์ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1617 [บัญชีแนบท้าย] [พื้นที่] [พื้นที่ดำเนินการ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1615  [ 22 เม.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน สน.คท. มท 0808.2/ว1576  [ 22 เม.ย. 2562 ]
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1602  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1513 [เอกสารแนบ]  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ประชาสัมพันธ์เรื่องการตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1603  [ 22 เม.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมติดตามการบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1600 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้ง อปท. บันทึกข้อมูลค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภคและค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว1596 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1571 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการพัฒนาคูคลองให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและพักผ่อนหย่อนใจอย่างยั่งยืน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว4858 [แนวทางฯ] [ขั้นตอนการดำเนินงานฯ]  [ 19 เม.ย. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ กศ. มท 0816.3/ว1520 [แบบสำรวจ]  [ 18 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการฝึกอบรมครูพี่เลี้ยงและครูผู้สอน โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 กศ. มท 0816.3/ว1516  [ 18 เม.ย. 2562 ]
การจัดเวทีสานพลัง สร้างปัญญา พัฒนาเด็กปฐมวัยและประถมศึกษา ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.4/ว1574  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562 และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว2381  [ 17 เม.ย. 2562 ]
กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและรายชื่อคณะผู้ประเมินภายนอก ครั้งที่ ๓ - ๕ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กศ. มท 0816.4/ว1573 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1575 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การดำเนินการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว1544  [ 17 เม.ย. 2562 ]
เตรียมความพร้อมการใช้งานระบบการขออนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้ายอาคาร และการขอใบรับรองการก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ กม. มท 0804.6/ว1474  [ 17 เม.ย. 2562 ]
โครงการอบรมหลักสูตร ท้องถิ่นสุจริตโปร่งใส (Local Integrity and Transparency) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว1551 [แบบตอบรับ]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน กค.  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.2/7678-7748 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 เม.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือจังหวัดให้แจ้ง อปท.ที่มีโรงเรียนในสังกัด รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยกรอกข้อมูลในแบบรายงาน สบศ.1/1 ผ่านระบบ Google Form สน.บถ. มท 0809.4/ว1569  [ 17 เม.ย. 2562 ]
แนวทางการขับเคลื่อนและเกณฑ์มาตรฐานโครงการร่วมใจ สร้างตลาดอาหารปลอดภัยให้คนไทยอยู่ดีกินดี (Go Green Plus) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1570  [ 17 เม.ย. 2562 ]
การบริหารจัดการขยะเปียก ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1572  [ 17 เม.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 
 
 
 
ทต.นครไทย การแจ้งเตือนสภาพอากาศ 7 วันข้างหน้า [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่อง เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.นครชุม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนครชุม เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับไต [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.ท่าทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาหรือเครื่องเล่นพัฒนาก [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาหรือเครื่องเล่นพัฒนาก [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.ท่าทอง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาหรือเครื่องเล่นพัฒนาก [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลตลุกเทียม [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ศรีภิรมย์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บ้านป่า ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อ [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อดำเนินการซ่อมแซมบ้านพักประชาชน [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ศรีภิรมย์ โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 3 เดือน เมษายน 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ศรีภิรมย์ โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่ 2562 [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
ทต.พันเสา ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพันเส [ 23 เม.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
   
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนพนักงานส่วนตำบล (23 เม.ย. 2562)    อ่าน 15  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน อบต.ในพิดโลกที่ไหนว่างบ้าง ต้องการโอนย้าย เป็ (23 เม.ย. 2562)    อ่าน 331  ตอบ 2
อบต.เนินเพิ่ม ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (22 เม.ย. 2562)    อ่าน 2  ตอบ 0
 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
ทางเข้าgolden slot เพื่อเข้าเล่นเดิมพันกีฬาระดับโลก (10 เม.ย. 2562)    อ่าน 14  ตอบ 0  
รบกวนถามประวัติความเป็นมาของ บึงฟ้าลั่น และคลองศรีวิชัยครับ (7 ก.พ. 2562)    อ่าน 153  ตอบ 0  
สอบถามที่ี่พักแถวตำบลมะขามสูง เนื่องจากหาในเน็ทไม่ขึ้นคะ (28 ม.ค. 2562)    อ่าน 210  ตอบ 1  
 
 
 
 
 

-อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล สินค้า OTOP-

 

สวนอุดมทรัพย์ (ตากร) 
 
 
 
 
 
 
 


 
  ท่านต้องการให้ อบต.มะขามสูง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 27 พ.ย. 2560