หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
''เป็นองค์กรประสานงานกับทุกภาคส่วน ร่วมกันขับเคลื่อนในการพัฒนาตำบลมะขามสูง
โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน สู่ความเป็นสุขอย่างยั่งยืน''
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
ศูนย์การเรียนรู้ การพัฒนาที่ดิน
1
2
3
 
 
 


     
 
 
 
แนวทางการจัดการเหตุรำคาญ ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ที่ พล 0023.4/ว 115 ลว. 19 ก.พ. 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 7 
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1154 ลว 19 ก.พ. 63 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 23 
ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. (E-plan - eMENSCR) ที่ พล 0023.3/ว 112 ลว 19 ก.พ. 63 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 45 
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 109 ลว 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 50 
การตั้งหมู่ยุวกาชาดสถานศึกษาและการแต่งตั้งคณะกรรมการยุวกาชาดสถานศึกษา ที่ พล 0023.3/ว 110 ลว 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 18 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรัขบการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 25 เดือนมกราคม 2563 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 36 
การโอนจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไป งวด 2 เพิ่มเติม ที่ พล 0023.5/ว 1145 ลว. 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 87 
การโอนเงินที่จัดเก็บได้ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ที่ พล 0023.5/ว 1136 ลว. 18 ก.พ. 63 [ 18 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 57 
การนำส่งเงินรายได้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 108 ลว. 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 103 
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 107 ลว 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 204 
การนำเด็กที่เข้าร่วมโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ เข้าศึกษาดูงาน ด่วนที่สุดที่ พล 0023.3/ว 106 ลว 17 ก.พ. 63 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 64 
กำหนดหลักเกณฑ์และซักซ้อมแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ และศูนย์ศรีพัฒน์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/ว2528 ลว 17 ก.พ. 63  [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 62 
แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ พล 0023.3/ว 105 [ 17 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 74 
แจ้งบุคลากรในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบรายละเอียดการปฏิบัติงานตรวจข้อสอบรูปแบบอัตนัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 วิชาภาษาไทย ปีการศึกษา 2562 ที่ พล 0023.3/ว 104 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 36 
ชะลอการสอบประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Competency Test : LCT) ที่ พล 0023.3/ว 103 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 30 
ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่ พล 0023.3/ว 102 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 114 
ขอความร่วมมือเชิญบุคลากรและขอรับการสนับสนุนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมงานนัดพบแรงงานใหญ่ ที่ พล 0023.3/ว 101 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 39 
โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยด้วยการจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) สำหรับครูปฐมวัยในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที พล 0023.3/ว 100 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 77 
กฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.3/ว 1069 ลว 14ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 101 
ขอเชิญสมัครเพื่อขอรับการรับรองมาตรฐานการให้บริการของศูนย์ราชการสะดวก (GECC) ประจำปี พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 1068 ลว 14 ก.พ. 63 [ 14 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 62 
 
 
แจ้งเลื่อนการจัดโครงการอบรมหลักสูตรถนนปลอดภัย "Road Safety" รุ่นที่ 1-15 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว465  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งปรับกำหนดการโครงการอบรมสัมมนาปัญหาการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การดำเนินงานด้านกฎหมายและการพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 1 และรุ่นที่ 2 ด่วนที่สุด สบ.พถ. มท 0807.2/ว464  [ 18 ก.พ. 2563 ]
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าไฟฟ้า) กพส. มท 0810.8/ว482 [อบจ.] [เทศบาล] [อบต.]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ. 2561 สน.คท. มท 0808.3/ว481 [ระเบียบฯ] [เอกสารแนบ]  [ 18 ก.พ. 2563 ]
แจ้งประมาณราคาค่าก่อสร้างป้ายโครงการธนาคารน้ำใต้ดินต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และโครงการ 1 จังหวัด 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 โครงการต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว471 [แบบป้ายโครงการฯ] [ประมาณการราคาฯ]  [ 17 ก.พ. 2563 ]
แจ้งข้อมูลการลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา กสธ. มท 0819.3/ว443  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์สรรหาบุคคลและองค์กร เพื่อเข้ารับการพิจารณารับโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ ในการจัดกิจกรรมรณรงค์วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2563 กสธ. มท 0819.2/ว455  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว457  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทยไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่นโดยผ่านองค์กร IM Japan ปี 2563 ครั้งที่ 2 (เพศชาย) ด่วนมาก กพส. มท 0810.2/ว452  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การปิดงวดบัญชีสำหรับการบัญชีและรายงานการเงินในระบบ GFMIS กค. มท 0803.3/ว441  [ 14 ก.พ. 2563 ]
โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว0916  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ขอสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการจัดหางานและพัฒนาฝีมือแรงงานของผู้สูงอายุในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว407  [ 14 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการตั้งงบประมาณสำหรับฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติฯ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว440  [ 14 ก.พ. 2563 ]
การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว444  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมฯ รุ่นที่ 11 - 20 กยผ. มท 0815.4/ว12  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แจ้งเรื่องการจัดอบรมพัฒนาบุคลากรหลักสูตรการบริหารจัดการสถานศึกษาและชั้นเรียนในยุคดิจิทัล โดยใช้แพลตฟอร์มเป็นฐาน (Platform Based Management : PBM) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว442  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องนำส่งเป็นเงินเบิกเกินส่งคืน สน.คท. มท 0808.2/ว394  [ 13 ก.พ. 2563 ]
แนวทางการดำเนินการตามกฎหมายกับผู้จุดไฟเผาตอซังข้าวหรือพืชไร่ต่าง ๆ และเผาป่า ทำให้เกิดเหตุรำคาญ ด่วนที่สุด กม. มท 0804.5/ว0924  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การบันทึกข้อมูลประมาณการรายได้จากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างที่คาดว่าจะจัดเก็บได้ในปี 2563 ลงในระบบข้อมูลกลางขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว417 [คู่มือการกรอกข้อมูล]  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) กค. มท 0803.3./ว419  [ 13 ก.พ. 2563 ]
กำหนดแบบคำร้องและแบบประเมินเพื่อย้ายข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว20  [ 13 ก.พ. 2563 ]
ขอความร่วมมือตรวจสอบข้อมูลเทศบาลที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว421  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) ไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว420  [ 13 ก.พ. 2563 ]
การแก้ไขปัญหาขาดแคลนครูของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.4/ว399  [ 13 ก.พ. 2563 ]
มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กยผ. มท 0815.4/ว410  [ 12 ก.พ. 2563 ]
 
 
 
 
 
 
ทต.พรหมพิราม ประกาศสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.พิษณุโลก แจ้งยกเลิกประกาศประกวดราคมซื้อโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.ปลักแรด ประกาศเทศบาลตำบลปลักแรด เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ( [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก ประชาสัมพันธ์โครงการเทใจรับใช้สังคม ครั้งที่ 2 หัวข้อ โครงการกรรมาธิการสภาผู้แทน [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
ทต.บ้านมุง ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อรถยนต์ส่วนกลาง (กองคลัง) จำนวน 1 คัน [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
ทต.บางระกำ ภารกิจเทศบาลตำบลบางระกำ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.หอกลอง กิจกรรมโครงการ \"เดิน วิ่ง ปั่นการกุศล เพื่อโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหา [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
อบต.จอมทอง [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 8 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังนกแอ่น เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้า [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านคลอง ประกาศ เรื่องการรับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบ้า [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 23 
สถ.จ.พิษณุโลก ด้วยกระทรวงมหาดไทยแจ้งว่า นายกองค์การบริหารส่วนตำบลที่เป็นกรรมการผู้แทนองค์การบร [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 10 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(กอ [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดเจาะบ่อบาดาล [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 3 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลาดย [ 19 ก.พ. 2563 ]    อ่าน 2 
 
 
 
         
 
 
 
 
 
         
 
 
 
 
ร่วมโพสข้อความเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (21 ม.ค. 2563)    อ่าน 16  ตอบ 0  
ขอสอบถามค่ะ แถว อบต.มะขามสูง มีใครรับจ้างทำงานก่อสร้างบ้างคะ (24 ก.ย. 2562)    อ่าน 58  ตอบ 0  
สอบถามเรื่องทะเบียนราษฎร์ (10 มิ.ย. 2562)    อ่าน 1683  ตอบ 1  
 
 
 
 


การป้องกันการทุจริต [ 12 ก.ค. 2562 ]  อ่าน : 108  

 

สวนอุดมทรัพย์ (ตากร) 
 
 
 
 
 
 
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
โทร. 055-052-704
สายตรงนายก


 
  ท่านต้องการให้ อบต.มะขามสูง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
 
เริ่มนับ วันที่ 27 พ.ย. 2560
 
 
 
 

 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10