กิจกรรม
ข่าวสาร
ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ข้อมูลพื้นฐาน

General
เกี่ยวกับ อบต.

About Us
บุคลากร

Personal
ข่าวสาร

News
ระเบียบ

Rules
แผน

Planning
สนทนา

Webboard
ติดต่อ

Contact
 
   
   
 
 
 
 
   
   
 
ประชาชนส่วนใหญ่ จะอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำแควน้อยและฝั่งถนนพิษณุโลก - แควน้อย และบริเวณแหล่งน้ำสำคัญๆ ของตำบล เช่น บึงละมุ คลองยาง คลองศรีวิชัย การกระจายตัวของประชาชนขยายตัวออกสู่เส้นทางคมนาคมสายสำคัญๆ ที่ใช้ติดต่อกับชุมชนใกล้เคียง
 
   
   
สถาบันการศึกษาภายในชุมชนเป็นของภาครัฐบาล จำนวน 6 แห่ง ได้แก่

โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บริการระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 9 บริการระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

โรงเรียนบ้านหัววังกร่าง บริการระดับประถมศึกษา

โรงเรียนพิษณุโลกปัญญานุกูบ การศึกษาพิเศษ
  (บริการสอนการศึกษาพิเศษ ) จำนวน 1 แห่ง

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
    จำนวน 1 แห่ง

โรงเรียนอนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามสูง
    จำนวน 1 แห่ง
   
   
สถานบริการทางด้านสาธารณสุขของรัฐบาล ในเขตตำบลมะขามสูง มี 2 แห่ง ดังนี้

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะขามสูง

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลก
อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100