องค์การบริหารส่วนตำบล มะขามสูง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก

Home
ข้อมูลหน่วยงาน

General
บุคลากร

Sfaff
การบริหารบุคคล

Personal
ข่าวสาร

News
แผน

Planning
รายงาน

Report
ระเบียบ

Rules
บริการประชาชน

Service
 
   
   
 
 
 
 
 
 
 

การพัฒนาอาชีพ การเพิ่มรายได้ และการมีงานทำของประชาชน

การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้กับประชาชน

การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสินค้าทางการเกษตรและการแปรรูปสินค้าการเกษตร

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการองค์กรเกษตรกรและเกษตรกร

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อการเกษตร
 
 
 
 

การพัฒนาเส้นทางคมนาคม ก่อสร้างปรับปรุง และบำรุงรักษาถนน ทางระบายน้ำ สะพาน ฯลฯ

การพัฒนาด้านสาธารณูปโภค ขยายเขตจำหน่ายไฟฟ้าในครัวเรือน ไฟฟ้ารายทางสาธารณะระบบประปา ฯลฯ

ขยายโครงข่ายการสื่อสาร การรับข้อมูล
 
 
 
 

ยกระดับคุณภาพการศึกษาของประชาชน เพิ่มช่องทางการเรียนรู้

ส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้ มีคุณธรรม จริยธรรม และอนุรักษ์วัฒนธรรมของท้องถิ่น

ส่งเสริมการศึกษาเด็กก่อนวัยเรียน เด็กด้อยโอกาส

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรม / โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแขนงต่าง ๆจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น
 
 
 
 

จัดหาวัสดุอุปกรณ์ ครุภัณฑ์ และเวชภัณฑ์ในการป้องกันโรคต่างๆ

ส่งเสริมการจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุข และอบรมให้ความรู้กับประชาชน

ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมให้ประชาชนมีการนันทนาการ ออกกำลังกายและเล่นกีฬาอย่างสม่ำเสมอ
 
 
 
 

สร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ ป้องกันฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ อย่างยั่งยืน

อนุรักษ์ พัฒนาแหล่งน้ำธรรมชาติ ในการป้องกันการเกิดปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในพื้นที่

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการน้ำในการอุปโภค บริโภค และการจัดหา แหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

ป้องกันและจัดการมลภาวะ สิ่งแวดล้อมในชุมชน

การอนุรักษ์และฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมศิลปกรรม และศาสนสถานที่สำคัญเพื่อเป็นสถานที่พักผ่อนหรือท่องเที่ยว

ส่งเสริมและสนับสนุนด้านการบริหารจัดการพลังงาน
 
 
 
 

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและพัฒนาความรู้ด้านประชาธิปไตย

การสงเคราะห์ผู้ด้อยโอกาส ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอสด์

ส่งเสริมสนับสนุนหมู่บ้าน/ชุมชน ให้มีความเข้มแข็ง มีการพัฒนาที่ดีขึ้น

ส่งเสริมและขับเคลื่อนแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่หมู่บ้าน/ชุมชน อย่างทั่วถึง

สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
 
 
 
 

การฝึกอบรมให้ความรู้และพัฒนาประสิทธิภาพในการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาประชาชนในพื้นที่

การจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ ที่ดินสิ่งก่อสร้างในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติต่างๆ

ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการ

เสริมสร้างความเข้มแข็งปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
 
 
 
 

พัฒนาระบบการบริการประชาชน

ส่งเสริมให้ความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงานในการพัฒนาขีดความสามารถการทำงาน ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ส่งเสริมการบริหารจัดการแบบบูรณาการ
 
 
 
 
 
 

 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10