ท่านต้องการให้ อบต.มะขามสูง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
ด้านคมนาคม ( 1 )
20.00%
ด้านสาธารณูปโภค ( 3 )
60.00%
ด้านการส่งเสริมอาชีพ ( 1 )
20.00%
การประชาสัมพันธ์ข้อมูล ( 0 )
0.00%
ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล ( 0 )
0.00%